Dzīvokļa pabalsts (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts ir viens no sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai), kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
Pensionāram un/vai personām ar noteiktu invaliditāti, izvērtējot ienākumus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt dzīvokļa pabalstu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības saņemšanai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Naukšēnu novada Sociālajā dienestā jāiesniedz:
• iesniegums
• iztikas līdzekļu deklarācija, kurā persona sniedz informāciju par saviem un ģimenes locekļu ienākumiem, līdzekļu uzkrājumiem un materiālo stāvokli;  
• pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.
Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
• Klientam kurš atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā vienu reizi kalendārajā gadā;
• Klientam pensionāram un/vai personām ar noteiktu invaliditāti 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā vienu reizi kalendārajā gadā ir ģimenei, kura sastāv tikai no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, izvērtējot klienta ienākumus, ja uz vienu ģimenes locekli tie nepārsniedz 60% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas un to īpašumi atbilst Naukšēnu novada Saistošo noteikumu Nr.11/2015 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novadā" 24.punkta prasībām.
• Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai vai kurināmā iegādei uz vienu mājsaimniecību,
• Dzīvokļa pabalstu piešķir, ja Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētā klienta dzīves vieta ir paša klienta vai pašvaldības īpašumā esošs mājoklis vai klients īrē mājokli.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc klienta rakstiska lūguma Dienests summu par komunālajiem maksājumiem pārskaita pakalpojumu sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama apsaimniekotājam, komunālo pakalpojumu sniedzējiem u.c). Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus