Atļaujas saņemšana būvdarbu veikšanai
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Atļauja būvdarbu veikšanai (LĪVĀNU NOVADA DOME)
Īss apraksts:
Pašvaldības būvvaldei vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi - 15 darba dienas no dienas, kad Būvvaldei iesniegti dokumenti
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu būvatļauju, Būvvaldē jāiesniedz būvniecības iesniegums ar nepieciešamajiem pielikumiem un būvprojekts minimālā sastāvā.

Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (sk. sadaļu „Cita informācija” -> „Normatīvie akti”) ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam.
Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.

Nepieciešamie pielikumi pie iesnieguma:
• īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti;
• būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
• būvprojekts minimālā sastāvā;
• ja būvniecība paredzēta mežā, – zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
• ēkas vai telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinums;
• saskaņojumi ar personām;
• saskaņojumi ar institūcijām;
• tehniskie vai īpašie noteikumi;
• citi dokumenti.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Būvvalde - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Līvānu novada Būvvalde - pasts
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Par būvatļaujas saņemšanu jāmaksā pašvaldības nodeva:
• nodevas pirmo daļu 50% apmērā maksā pēc būvatļaujas un maksāšanas paziņojuma saņemšanas noteiktajā termiņā;
• nodevas otro daļu maksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi (sk. pakalpojumu „Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi” sadaļā „Saistītie pakalpojumi”).

Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

Nodeva  tiek  iemaksāta  Līvānu  novada  domes  kasē  vai    pašvaldības norādītajā bankas kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Būvvalde - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Līvānu novada Būvvalde - pasts
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: