Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrācija (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt likumā minēto minimālo termiņu.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus.
Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļu, kurā vēlas slēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar abu iesniedzēju drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
bijušā laulātā miršanas apliecību;
laulības šķiršanas apliecību;
spēkā stājušos tiesas spriedumu ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu;
izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Ārzemniekam, kurš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi – attiecīgas ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (dokumentam jābūt tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā
2. solis / Maksājuma veikšana
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir  EUR 14.- .

No valsts nodevas atbrīvo:
- Personu ar 1 vai 2 invaliditātes grupu;
- Personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- Personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- Bāreni, vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- Daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošajiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildniecībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, diviem pilngadīgiem lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai. Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Laulības reģistrācijas laiks ir ne ātrāk par mēnesi, bet ne vēlāk par sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt likumā minēto minimālo termiņu.
Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja persona, kura vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa Ķoņu pagastā
Dzimtsarakstu nodaļa Naukšēnu pagastā