Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas veikšanai (Gulbenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējums pilnas tehniskās apsekošanas veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai - 50% no tehniskās apsekošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 500,00.

Lai saņemtu līdzfinansējumu dokumenti jāiesniedz 2 daļās:
1) Projekta iesniegums ar pielikumiem;
2) Līdzfinansējuma saņemšanas iesniegums ar pielikumiem.

Pirmās daļas izvērtēšanas process līdz 10 darbdienām
Pirmās daļas lēmuma pieņemšanas termiņš līdz 45 dienām.
Otrās daļas izvērtēšanas process un rīkojuma izdošana - līdz 20 darbdienām.


Līdzfinansējuma pierasītājam jāatbilst šādiem kritērijiem:
1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2;
2. neapdzīvojamo telpu platība, izņemot koplietošanas telpas, nepārsniedz 25% no kopējās platības;
3. māja ir sadalīta ne mazāk kā 4 dzīvokļu īpašumos;
4. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no kopējā īpašumu skaita.
5. māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā vai par mājas pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda līdzšinējais pārvaldnieks;
6. noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumus;
7. dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas maksas un pārējo saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās pārvaldīšanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem;
8. dzīvokļu īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz 15% no taksācijas gada kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki
Termiņš:
1) Projekta iesnieguma izvērtēšana - līdz 10 darbdienām;
2) Gulbenes novada domes lēmuma pieņemšana pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas  - 45 dienas;
3) Līdzfinansējuma saņemšanas iesnieguma izvērtēšana - līdz 10 darbadienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieteiktos līdzfinansējuma piešķiršanai tehniskās apsekošanas veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no projekta iesnieguma un pievienojamajiem dokumentiem:
1) izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");
2) dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par tehniskās apsekošanas veikšanu;
3) tehniskās apsekošanas izstrādes tāme;
4) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj (kopija).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473257, 64497710
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-ADRESE
2. solis / Pakalpojuma apstrāde-1
Pieprasījuma iesnieguma iekļaušana reģistrā - 10 darbdienas.
Pieprasījuma iesnieguma izvērtēšana un apstiprināšana līdz 45 dienām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma apstrāde-2
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību līdzfinansējuma saņemšanai tehniskās apsekošanas veikšanai iesniedz līdzfinansējuma saņemšanas iesniegumu tehniskās apsekošanas veikšanai (5.pielikums), pievienojot šādus dokumentus:
1) līgumu par tehniskās apsekošanas veikšanu (kopija);
2) tehniskās apsekošanas atzinumu (kopija).
Ja attiecas - AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum" pieņemtā lēmuma kopiju par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Ja attiecas - uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikumam

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki var saņemt avansa maksājumu līdz 50 procentiem no piešķirtā līdzfinansējuma, iepriekš noslēdzot rakstisku līgumu par līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc līdzfiansējuma iesnieguma izvērtēšanas un apstiprināšanas (līdz 20 darbdienas) līdzfinansējuma apjoms tiek pārskaitīts pilnvarotās personas norādītajā norēķinu kontā bankā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus