Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšana un projektu apstiprināšana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u.c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi:
- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību;
- nosacījumu par zemes ierīcības projekta izstrādi sagatavošana;
- prasību noteikšana grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;
- prasību noteikšana nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu konkretizēšanai;
- prasību noteikšana piekļūšanas iespēju virszemes un apakšzemes komunikācijām projektēšanai;
- valsts un vietējās pašvaldības institūciju un personu noteikšana, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risisnājumi skar to intereses;
- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu (t.sk. par nekustamā īpašuma objektu pievienošanu citam nekustamajam īpašumam; par kopīpašuma sadali);
- informācijas sniegšana par zemes ierīcības projektiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Viena mēneša laikā Valmieras novada pašvaldības domē
Atgādinājums
Normatīvie akti
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 505; 05.08.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valmieras novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.10.2023