Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmums Nr.31 “Par Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātām izglītības iestādēm 2022.gadā” nosaka šādu pašvaldības atbalsta apmēru privātām pirmsskolas izglītības iestādēm:
1) bērnam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 260,06 euro;
2) bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 170,38 euro.

Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1) izglītojamais ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

2) izglītojamā un vismaz viena izglītojamā likumīgā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3) izglītojamais apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kura spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izglītojamo ir reģistrējusi Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Viens mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atbalstu, izglītojamā likumīgais pārstāvis pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu.

UZMANĪBU! Ja Jums ir izveidota e-adrese, varat pieteikt pakalpojumu, izmantojot e-formu. Kontaktinformācijas sadaļā izvēlieties “E-pakalpojums iestādes mājas lapā” un, izdarot izvēli logā `Izvēlieties veidlapu`, aizpildiet to, elektroniski parakstiet un nosūtiet uz iestādes e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

Par pieņemto lēmumu pašvaldība rakstiski informē izglītojamā likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

Pašvaldības atbalsts tiek izmaksāts privātai izglītības iestādei, pamatojoties uz līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp pašvaldību, privāto izglītības iestādi un izglītojamā likumīgo pārstāvi.

Lai pamatotu atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un izglītojamā likumīgo pārstāvi, pašvaldībā iesniedz:

- izmaksu tāmi atbilstoši privātās izglītības iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

- apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde.

Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka, kā noteiktais pašvaldības atbalsts, atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē un ir noteikta līgumā, kas noslēgts starp pašvaldību, privāto izglītības iestādi un izglītojamā likumīgo pārstāvi.

Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad izglītojamā likumīgais pārstāvis pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Pašvaldība atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts līgums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus