Bērna mantisko interešu aizstāvība
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu aizsardzība (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu.
• Bērna mantas pārdošana.
• Bērna mantojuma sadalīšana.
• Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar citām lietu tiesībām.
• Īpašuma iegūšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
• Bērna mantojuma pārvaldīšana un lietošanas tiesību atņemšana, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
• Bērna vecāka atstādināšana no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, vai citos gadījumos, kad iegūti nepieciešamie pierādījumi.
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Valmieras bāriņtiesai, iesniegumu var iesniegt klātienē (uzrādot personu alpiecinošu dokumentu pasi vai ID karti), ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību vai portālā www.latvija.lv. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras bāriņtiesa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu  var saņemt klātienē, pa pastu. Ierobežotas pieejamības informācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus