Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (pansionāts "Valmiera", SAC "Lode") (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām ir tiesīgas saņemt:
pensijas vecuma personas, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu;
pilngadīgas personas ar invaliditāti, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmums par pakalpojuma nodrošināšanu tiek pieņemts pēc pilnas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas Sociālo lietu pārvaldē un jāiesniedz:
- personas vai viņa aizgādņa iesniegums par uzņemšanu pansionātā;
- personas vai viņa aizgādņa iesniegums, kurā dota piekrišana pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļas ieskaitīšanai pansionātam klienta uzturēšanai (Gadījumā, ja klienta pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļa saskaņā ar normatīvo aktu normām un noslēgto līgumu nesedz pašvaldības domes noteikto uzturēšanas maksu pansionātā, starpību saskaņā ar normatīvo aktu normām sedz klienta apgādnieks / apgādnieki vai gadījumā, ja klientam nav neviena apgādnieka, starpību, saskaņā ar normatīvo aktu normām sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem.);
- ģimenes ārsta izsniegta medicīnas izziņa personas uzņemšanai sociālās palīdzības institūcijā;
- Novērtēšanas karte un fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriji klientam ar funkcionāliem traucējumiem;
- lēmums par ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu no Pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vai tās pašvaldības sociālā dienesta, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīves vietu;
- iestājoties uz pastāvīgu dzīvi, jāuzrāda derīga pase vai personas identifikācijas karte.

Ja klients maina dzīvesvietu uz citu pašvaldību, tad tiek pieprasīta klienta lieta no iepriekšējās pašvaldības, un ja lietā ir šie dokumenti, tad atkārtoti  netiek pieprasīti, ja nav beidzies dokumenta darbības termiņš.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Pansionāta "Valmiera" un Sociālās aprūpes centra "Lode" maksas pakalpojumu cenrāži atrodami šī apraksta sadaļā "Cita informācija".
Klients par saņemto pakalpojumu maksā atbilstoši noslēgtajam līgumam starp klientu un sociālā pakalpojuma sniedzēju. Klients par pakalpojumu maksā  85% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu pakalpojuma cenu, tad starpību līdz pakalpojuma pilnai cenai sedz klienta apgādnieki, vai, ja apgādnieks ir atzīts par trūcīgu, vai klientam nav apgādnieku, starpību par pakalpojumu sedz Valmieras novada pašvaldība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālo lietu pārvaldes darbinieks 10 darbadienu laikā pēc  dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai atbilstošo sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā persona tiek uzņemta rindā pakalpojuma saņemšanai pansionātā "Valmiera".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pansionāts "Valmiera"
Sociālās aprūpes centrs "Lode"
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde