Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) pakalpojums tiek nodrošināts pilngadīgām personām ar GRT, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu var saņemt pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem (ar deklarētu dzīvesvietu Valmieras novada teritorijā).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pakalpojums tiek piešķirts pēc pilnas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Valmieras novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē klātienē un iesniedz iesniegumu, psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai; ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, izziņā norādot funkcionālo spēju smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālo lietu pārvaldes darbinieks 10 darbadienu laikā pēc  dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai atbilstošo sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu; informē pakalpojuma sniedzēju par personai piešķirto pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus