Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, diennakts sociālo aprūpi institūcijā, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pakalpojums tiek piešķirts pēc pilnas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un likumisko pārstāvību apliecinošus dokumentus) vēršas Sociālo lietu pārvaldē un iesniedz iesniegumu, aizpilda un iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju, ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Veicot samaksu par pakalpojumu, ievēro šādas prasības:

- pēc pakalpojuma samaksas klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot persona tiek atzīta par trūcīgu;

- ja klienta ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par iepriekš monēto noteikto līmeni, bet klients nevar samaksāt pilnu pakalpojumu maksu, klients maksā daļu no pakalpojuma maksas - starpību starp viņa ienākumu līmeni un valstī noteikto trūcīgas personas ienākumu līmeni. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz apgādnieks.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas Sociālo lietu pārvaldes sociālais darbinieks veic personas vajadzību novērtēšanu dzīvesvietā un pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību.
Pārvalde 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus