Pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Aprūpes mājās nodrošināšana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.  Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pakalpojums tiek piešķirts pēc pilnas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aprūpei mājās pakalpojuma saņemšanai persona vai viņa pilnvarotais pārstāvis Sociālo lietu pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un vēlamo risinājumu, kā arī ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (bīstamas infekcijas slimības, plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas un seksuāli transmisīvās slimības) neesamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes e-adrese
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Pakalpojumu par Pašvaldības līdzekļiem var saņemt:
- personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;
- pilngadīga persona, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo darba algu valstī.

Ja personas ienākumi pārsniedz minimālo darba algu mēnesī, tad persona veic maksājumu par summu, kas pārsniedz minimālās darba algas apmēru, nepārsniedzot faktiskās pakalpojuma izmaksas. Gadījumos, kad klienta maksājums nenosedz pakalpojuma faktiskās izmaksas, starpību starp klienta maksājumu un pilnu pakalpojuma maksu sedz pašvaldība.
Par aprūpes mājās pakalpojuma cenu skatīt sadaļā Cita informācija (Ministru kabineta 31.05.2003 noteikumi 275).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pārvalde 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

Pakalpojumu nodrošina Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus