Pabalsts obligātās izglītības ieguves atbalstam (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušām mājsaimniecībām par bērnu, kurš iegūst pamatizglītību un nav sasniedzis 18 gadu vecumu:

mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, pabalsts ir netiešs un vienreizējs - tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā 40 euro apmērā; pieteikumi tiek pieņemti no pirmās jūlija apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai;
daudzbērnu ģimenēm pabalsta apmērs ir 40 euro, kas tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā.
Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā, par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš iegūst obligāto pamatizglītību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Piešķirto pabalstu izmaksā līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda iesniegums klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti) vai jāiesniedz iesniegums elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniedzot to, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv. Iesniegumam jāpievieno izziņa no izglītības iestādes (ja bērns nemācās Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras Sociālo lietu pārvalde, pabalsti, statuss
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64210690, 64207153
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece Līga Oliņa, Sociālā atbalsta nodaļas sociālās palīdzības organizatore Sandra lapiņa
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu iestāde pieņem 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
Piešķirto pabalstu izsniedz klātienē trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus