Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrācija (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Laulības reģistrācijas laiks ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt likumā minēto minimālo termiņu.
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas, kas vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, diviem pilngadīgiem lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai. Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Iesnieguma veidlapa ir jāaizpilda dzimtsarakstu nodaļā, personīgi klātesot līgavai un līgavainim, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība).

Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Ja laulībā stājas atkārtoti, jāuzrāda viens no šādiem dokumentiem:
1) bijušā laulātā miršanas apliecību;
2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas  apliecību;
3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ja persona, kura vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Ja persona ir ārzemnieks, papildus iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli. Ja laulībā stājas atkārtoti - dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu. Dokumentiem jābūt valsts valodā, notariāli apstiprinātiem.

Laulībā var stāties fiziska persona, ja tā sasniegusi 18 gadu vecumu.
Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad var atļauju dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.
Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

Jautājumi un uzziņas:
Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa:
Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
Tel.64225313, 64225913, 25620055
dzimtsaraksti@valmiera.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tel. 642 25313
dzimtsaraksti@valmiera.lv
Darba laiki
Cits E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
2. solis / Maksājuma veikšana
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14.00
Par izziņas “Laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi” sagatavošanu iesniegšanai laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka – EUR 6.05 ( PVN 21% iekļauts cenā)
Maksas pakalpojumi par laulības svinīgu reģistrāciju pēc izvēles, saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Domes lēmums Nr. 447., (prot. Nr.12  16#) 27.11.2015. „Par Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
Maksājumu var veikt ar bankas norēķinu karti vai skaidrā naudā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tel. 642 25313
dzimtsaraksti@valmiera.lv
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulības reģistrācijas laiks ir ne ātrāk par mēnesi, bet ne vēlāk par sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt likumā minēto minimālo termiņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus