Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (Rucavas novada būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Ierosinot pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves, Būvvaldē iesniedz:- paskaidrojuma rakstu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves;- skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;- grafisko dokumentu, kurā parādīta ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa;- saskaņojumu ar ēkas vai telpu grupas īpašnieku;- citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.Lai realizētu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi. Paskaidrojuma rakstu un ieceres dokumentāciju jāsagatavo trijos oriģinālos eksemplāros iesniegšanai Būvvaldē. Viens eksemplārs paredzēts glabāšanai Būvvaldē, pa vienam eksemplāram paredzēts būvniecības ierosinātājam un būvprojekta izstrādātajam.  Būvvalde paskaidrojuma rakstu un tam pievienotos dokumentus izskata 7 dienu laikā pēc tā reģistrācijas Būvvaldē un izdara paskaidrojuma rakstā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu (ja ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves var ietekmēt kādu no ēkas būtiskajām prasībām atbilstoši Būvniecības likuma 9. panta otrajai daļai vai neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecīgajam lietošanas veidam).Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā par akceptu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt ekspluatēt ēku vai telpu grupu atbilstoši akceptētajam lietošanas veidam, izņemot gadījumu, ja plānotajai saimnieciskajai darbībai citas jomas normatīvajos aktos ir izvirzītas specifiskas prasības šīs darbības veikšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada būvvalde
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada būvvalde
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki