Paskaidrojuma raksts. Ieceres dokumentācija (Rucavas novada būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par ekspluatācijā pieņemtas ēkas konservāciju, būvniecības ierosinātājs iesniedz Būvvaldē:
- aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai I daļu;
- ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, kurš sastāv no:
a) skaidrojoša apraksta par konservācijas veikšanu un nepieciešamo konservācijas darbu saraksta;
b) risinājumiem, vai, ja nepieciešams, grafiskās daļas būvkonstrukciju noturības zudumu un ēkas elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;
c)  risinājumiem bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;
d) kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja ēka ir kultūras piemineklis;
e) darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par ēkas konservācija to ir norādījusi;
f) citus dokumentus, kas raksturo ēku un nepieciešami lēmuma pieņemšanai.Lai realizētu ēkas konservāciju, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.
Paskaidrojuma rakstu ēkas nojaukšanai un ieceres dokumentāciju jāsagatavo trijos oriģinālos eksemplāros iesniegšanai Būvvaldē. Viens eksemplārs paredzēts glabāšanai Būvvaldē, pa vienam eksemplāram paredzēts būvniecības ierosinātājam un būvprojekta izstrādātajam.  Būvvalde paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai I daļu un tam pievienotos dokumentus izskata 7 dienu laikā pēc tā reģistrācijas Būvvaldē un izdara paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.  Pēc Būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu Būvvaldē lēmuma pieņemšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada būvvalde
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada būvvalde
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki