Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (Rucavas novada būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Ja paredzēta pirmās grupas ēkas nojaukšana vai otrās grupas ēkas nojaukšana, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti (ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments)), Būvvaldē iesniedz aizpildīta paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu, pievienojot:- situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;- fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem;- citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti;- attiecīgā inženiertīkla īpašnieka atzinums, ka otrās grupas būve ir atslēgta no ārējiem inženiertīkliem;- aizpildītajā paskaidrojuma raksta I daļā iekļaujot informāciju par būvdarbu veicēju, ja minētā informācija ir zināma ieceres iesniegšanas brīdī.   Lai realizētu ēkas nojaukšanas ieceri, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi. Būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam.Paskaidrojuma rakstu ēkas nojaukšanai un ieceres dokumentāciju jāsagatavo trijos oriģinālos eksemplāros iesniegšanai Būvvaldē (divos eksemplāros, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju). Viens eksemplārs paredzēts glabāšanai Būvvaldē, pa vienam eksemplāram paredzēts būvniecības ierosinātājam un būvprojekta izstrādātajam.  Būvvalde paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu un tam pievienotos dokumentus izskata 7 dienu laikā pēc tā reģistrācijas Būvvaldē un izdara paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.  Pēc Būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada būvvalde
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rucavas novada būvvalde
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki