Detālplānojuma izstrādes uzsākšana un vadīšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ierosinātājs var ierosināt uzsākt detālplānojuma izstrādi:
1. Ja tas noteikts Rīgas teritorijas plānojumā vai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā.
2. Ja iecere atbilst Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628  “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39. punktā noteiktajiem kritērijiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentiem.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai (veidlapa Nr.BV_156_v1).
2. Pilnvara, sagatavota saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 38. pantu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 96.2. apakšpunktu (ja iesnieguma iesniedzējs ir pilnvarota persona).
3. Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (oriģināls uzrādīts Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centra darbiniekiem).
4. Detālplānojuma teritorija un attīstības priekšlikums.
5. Būvniecības iecere.

Rīgas pilsētas būvvalde viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas:
1) izvērtē detālplānojuma ierosinājuma atbilstību Rīgas teritorijas plānojumam vai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam;
2) pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprina darba uzdevumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma sagatavošanu var saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai tas var tikt nosūtīts uz e-pastu vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki