Detālplānojuma izstrādes uzsākšana un vadīšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ierosinātājs var ierosināt uzsākt detālplānojuma izstrādi:
1. Ja tas noteikts Rīgas teritorijas plānojumā vai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā.
2. Ja iecere atbilst Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628  “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39. punktā noteiktajiem kritērijiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu. Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 30.pantā noteiktajam.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 11.03.1997)
Zemes ierīcības likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Teritorijas attīstības plānošanas likums
(Saeima; likumi; 01.12.2011)
Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 240; 22.05.2013)
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 505; 05.08.2016)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (20.12.2005.)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 34; 20.12.2005)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.11.2020