Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana (ēkām)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai:
1) pārbūvētu pirmās grupas ēkas vai to daļu, pārsniedzot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, un/vai mainot lietošanas veidu no dzīvojamās ēkas uz nedzīvojamo ēku un otrādi;
2) restaurētu pirmās grupas ēku, kas ir kultūras piemineklis, vai tās daļu;
3) uzbūvētu vai novietotu otrās, trešās grupas ēku;
4) restaurētu, atjaunotu vai pārbūvētu otrās, trešās grupas ēku vai tās daļu;
5) nojauktu otrās, trešās grupas ēku.
Lai saņemtu būvatļauju, Būvvaldē jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam.
Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.
Iesniegtos dokumentus Būvvalde izvērtē un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par būvatļaujas ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu. Ja Būvvalde konstatē trūkumus būvprojektā minimālā sastāvā, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt ieceri.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), aizpildot Būvniecības iesniegumu ēkai un pievienojot nepieciešamos dokumentus:
- īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus;
- būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
- būvprojektu minimālā sastāvā;
- ja būvniecība paredzēta mežā, - zemes robežu plānu ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
- ēkas vai telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinumu;
- saskaņojumus ar trešajām personām;
- saskaņojumus ar institūcijām;
- citus dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 15. punktu un Rīgas domes 2015. gada 12.maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 147 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā”, kas uzliek pienākumu maksāt pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu, nodevas pirmā daļa 50 % apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas paziņojumā par nodevu noteiktajā termiņā. Nodevas otru daļu 50 % apmērā maksā pirms dokumentu iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV55RIKO0020100000003
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS