Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana (ēkām)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama gadījumos, kas nav minēti Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 7., 7.1 un 7.2 punktā: otrās un trešās grupas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai, restaurācijai un pārbūvei.

Lai saņemtu būvatļauju, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 26. punktā ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs.
Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.
Iesniegtos dokumentus Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvērtē un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par būvatļaujas ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu. Ja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments konstatē trūkumus būvprojektā minimālā sastāvā, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt ieceri.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), aizpildot būvniecības iesniegumu ēkai un pievienojot nepieciešamos dokumentus:

- valdījuma vai lietojuma gadījumā – dokumentu, kas apliecina tiesības ierosināt būvniecību, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

- saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

- citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti;

- būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver šādus dokumentus un informāciju:
- skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība, un plānoto lietotāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēkā;
- ģenerālplānu, kurā norādīta projektējamo būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums). Restaurācijas vai pārbūves gadījumā ģenerālplānu izstrādā, ja plānotie būvdarbi paredz apjoma vai ārējo tīklu izmaiņas vai ja ēkas fasādē veicamās izmaiņas skar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku tiesiskās intereses;
-konkrētu sadalījumu pa būves kārtām, norādot kārtu robežas un secību, ja paredzēta būvniecība vai nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām;

-ja paredzēta jauna būvniecība, papildus ietver:
-ēkas stāvu un jumta plānus, kuros norādīta telpu vai telpu grupu eksplikācija (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas);
-ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;
-raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm;

-ja paredzēta novietošana, papildus ietver:
-ražotāja gatavo būvizstrādājumu tehniskās dokumentācijas;
-grafiskos dokumentus ar ēkas fasādi un ēkas stāvu plāniem, kuros norādīta telpu vai telpu grupu eksplikācija (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas);

-ja paredzēta pārbūve, papildus ietver grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas ēkas fasādē, ēkas vai tās daļas stāvos un telpās un ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;
-citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti;

- ja būvniecība paredzēta mežā, - zemes robežu plānu ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;

-ēkas vai telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 15.punktu un Rīgas domes 01.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-164-sn "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā", kas uzliek pienākumu maksāt pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu, nodevas pirmo daļu 50 % apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas paziņojumā par nodevu noteiktajā termiņā. Nodevas otru daļu 50 % apmērā
maksā pirms dokumentu iesniegšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV55RIKO0020100000003

No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
1) personas ar I un II grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai);
2) būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība finansēta pilnā apjomā par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu tiek veikta sociālās dzīvojamās mājas būvniecība;
3) elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei;
4) valsts pārvaldes institūcijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS