Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma iesnieguma par nekustamā īpašuma (zemesgabals vai zemesgabala daļa un/vai ēka, vai telpas) nodošanu bezatlīdzības lietošanā, kurā norādīts nekustamā īpašuma lietošanas nepieciešamības pamatojums, izvērtēšanas jautājums tiek izskatīts Rīgas domes sēdē vai Īpašuma departamentā (Īpašuma departamentā tikai Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta piektajā prim daļā noteiktajos gadījumos). Pēc Rīgas domes vai Īpašuma departamenta lēmuma pieņemšanas par nekustama īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam tiek noslēgts atbilstošs līgums. Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar līguma stāšanos spēkā, savukārt par ēkas vai telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā papildus līgumam tiek sagatavots un parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija un tās iestāde, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, sociālais uzņēmums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz e-pastu iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) iesniegums ar lūgumu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, kurā norādīts nekustamā īpašuma lietošanas nepieciešamības pamatojums, kā arī juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, korespondences adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses, kontaktinformācija (tālruņa Nr. vai e-pasta adrese);
2) pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja iesniegumu iesniedz juridiskās personas pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentus var saņemt klātienē vai pa pastu.
Gadījumos, kad nav nepieciešama pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana, līgums kā pakalpojuma izpildes dokuments var tikt parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.  
RD Īpašuma departaments ar drošu elektronisko parakstu parakstītu līgumu kā pakalpojuma izpildes dokumentu nosūta personai uz tās norādīto e-pasta adresi.
Personai uz iesniegumā norādīto pasta adresi tiek nosūtīts pakalpojuma izpildes dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki