Dzīvojamo māju un tām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārvaldīšanas tiesību nodošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par dzīvojamās mājas (Māja) pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Īpašuma departamentā (ĪD) iesniedz ar Mājokļu un vides departamenta (MVD) palīdzību sagatavotos tam nepieciešamos dokumentus.
2. ĪD izdod rīkojumu (Rīkojums) par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai un sagatavo nodošanas-pārņemšanas aktu (Akts).
3. ĪD un dzīvokļu īpašnieku pārstāvis paraksta Aktu, un dzīvokļu īpašnieki pārņem Mājas pārvaldīšanas tiesības. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Mājas pārņemšanas dienas pārvaldnieks nodod sabiedrībai vai pilnvarotajai personai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktos ar Mājas pārvaldīšanu saistītos dokumentus un tiesības, kā arī neizlietotos Mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līdzekļus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) Pieteikums,
2) izraksts no sabiedrības biedru reģistra;
3) pilnvarotās personas pilnvarojums dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai, ja tas nav noteikts kopības līgumā vai kopības lēmumā;
4) dokumenti, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopsapulci (dzīvokļu īpašnieku un/vai ģimenes locekļu sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu), vai dokumenti, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu balsot, pieņemot lēmumu bez kopsapulces sasaukšanas (dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu);
5) kopības lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
6) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums;
7) pilnvaras par to personu pārstāvības tiesībām, kuras kopsapulcē pārstāv dzīvokļu īpašniekus;
8) aizpildīti un parakstīti balsošanas biļeteni.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu var saņemt dzīvokļu īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku izveidotas sabiedrības vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona RD Mājokļu un vides departamentam pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai nosūta elektroniska sūtījuma veidā, kas, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) pieteikums;
2) pilnvarotas personas pilnvarojums dzīvojamas mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai, ja tas nav noteikts kopības līgumā vai kopības lēmumā;
3) dokumenti, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopsapulci (dzīvokļu īpašnieku un/vai ģimenes locekļu sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu), vai dokumenti, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu balsot, pieņemot lēmumu bez kopsapulces sasaukšanas (dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu);
4) kopības lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
5) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums;
6) pilnvaras par to personu pārstāvības tiesībām, kuras kopsapulcē pārstāv dzīvokļu īpašniekus;
7) aizpildīti un parakstīti balsošanas biļeteni.

Sakarā ar COVID-19 pandēmiju  no 2020.gada 12.oktobra RD Mājokļu un vides departamentā ir pārtraukta klientu pieņemšana klātienē.
Visus pieteikumus un cita veida dokumentus lūdzam atstāt Brīvības ielas 49/53 1.stāvā pastkastēs, sūtīt pa pastu, e-pastu dmv@riga.lv vai sazināties telefoniski – 6747 4700
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts dmv@riga.lv
Pasts Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Īpašuma departaments:
1. Pēc Mājas  dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas pieteikuma saņemšanas no MVD, 5  darba dienu laikā izskata saņemto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus.
1.1. Ja pieteikumi atbilst likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51., 51.1 (51.viens prim) vai 51.2 (51.divi prim) panta prasībām, izdod rīkojumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
1.2. Pēc Rīkojuma izdošanas 10 darba dienu laikā tiek sagatavots Akts, un tiek organizēta tā parakstīšana. Ar Aktu tiek nodotas/pārņemtas Mājas pārvaldīšanas tiesības.
2.  Pēc viendzīvokļa Mājas vai daudzdzīvokļu Mājas, kurā visi dzīvokļi pieder vienai personai, īpašnieka  pieteikuma saņemšanas no MVD, 10 darba dienu laikā izskata un sagatavo Aktu par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļa īpašniekam bez Rīkojuma izdošanas, un organizē tā parakstīšanu. Ar Aktu tiek nodotas/pārņemtas Mājas pārvaldīšanas tiesības.
Pakalpojuma izpildes dokumenti tiek izsniegti klātienē vai nosūtīti uz e-pastu, vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki