Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskās nelaimes vai avārijas rezultātā, ja dzīvojamā telpa ir daļēji sabrukusi un ir atjaunojama, vai atzīta par cietušu dzīvojamo telpu
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Uz fiziskas personas iesnieguma pamata pašvaldība sniedz palīdzību, piešķirot vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas remontam un pagaidu dzīvojamo telpu pēc nepieciešamības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu cietušās dzīvojamās telpas remontam piešķir atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām un par 1. vai 2. grupas invalīdiem atzīstamām personām, kā arī maznodrošinātām ģimenēm.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un iesniedz iesniegumu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegumu un šādu dokumentu kopijas (uzrādot to oriģinālus):
1. īres līgumu vai personas dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) sastādītu aktu par stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas vai Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk - policija) sastādītu aktu par avārijas fakta konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija);
3. vienošanos, kas noslēgta starp dzīvojamās telpas īrnieku un šajā dzīvoklī uz tiesiska pamata deklarētām pilngadīgām personām vai starp dzīvokļa līdzīpašniekiem par to, kurš kļūs par pabalsta saņēmēju . Šajā apakšpunktā minēto vienošanos personas paraksta Kancelējas darbinieka klātbūtnē;
4. dzīvojamās telpas remontam nepieciešamo izmaksu tāmi, kuru sastādījis sertificēts tāmētājs.

Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus jāuzrāda ID karte un cietušās dzīvojamās telpas īrnieka vai īpašnieka un viņu ģimenes locekļu personas apliecinošus dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē RD Mājokļu un vides departamenta e-adrese
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167474700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un saņem atbildi vai Kanceleja nosūta atbildi pa pastu. Apmeklētājs var saņemt juridisko konsultāciju pa tālruni.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167474700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons +371 67474700