Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments: pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem, nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses, lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža, nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes komunikācijām, var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski. Klients iesūta iesniegumu ar pielikumiem, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Iesniedzot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Zemes ierīcības projektu uz apstiprināšanu un adreses piešķiršanu jaunizveidotajām zemes vienībām, iesniedzējs aizpilda “Iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu un piešķirt adresi jaunizveidotajām zemes vienībām” (veidlapa Nr.DA_111_v1) un pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta e-adrese
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 'Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu' maksas pakalpojums.
Pieprasot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā apstiprināt Zemes ierīcības projektu un piešķirt adresi jaunizveidotajām zemes vienībām, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā: zemes gabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 kv.m. (viens lēmums) - EUR 34.15; zemes gabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 kv.m. (viens lēmums) - EUR 65.45.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumiem vai lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adrešu piešķiršanu iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski uz pakalpojuma pieprasītāja iesniegumā norādīto e-pastu vai arī tas tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz pakalpojuma pieprasītāja iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki