Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments: pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem, nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses, lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža, nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes komunikācijām, var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2 Lēmums 34,15 EUR 0,00 EUR 34,15 EUR
Zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2 Lēmums 65,45 EUR 0,00 EUR 65,45 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Par nodevu par RD Pilsētas attīstības dep.izstrādāto oficiālo dok.un to apliecinātu kopiju saņemšanu