Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments: pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem, nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses, lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža, nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes komunikācijām, var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu, 79. panta pirmo daļu un Rīgas domes 07.07.2021. nolikuma Nr. 86 “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 20. punktu administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 11.03.1997)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Civillikums. Ceturtā daļa. SAISTĪBU TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 01.03.1993)
Zemes ierīcības likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 505; 05.08.2016)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (20.12.2005.)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 34; 20.12.2005)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.04.2022