Paskaidrojuma raksts ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai, restaurācijai. I daļa (ieceres dokumentācija)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Paskaidrojuma raksta ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai, restaurācijai I daļu (ieceres dokumentācija) iesniedz ierosinot 1.grupas inženierbūves, piemēram bērnu rotaļu ierīču, soliņu, karogu mastu, žogu un mūru viena zemes gabala robežās (atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi") jaunu būvniecību, novietošanu, ierīkošanu, pārbūvi, nojaukšanu, restaurāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:  
1. Aizpildīts iesniegums "Paskaidrojuma raksts inženierbūvei".
2. Tehniskie vai īpašie noteikumi.
3. Paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas.
4. Grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu (neattiecas uz inženierbūves nojaukšanu).
5. Derīgs zemes gabala topogrāfiskais plāns vai instrumentāli uzmērīts zemes robežu plāns.
6. Novietojuma plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts paredzētās inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, uz derīga topogrāfiskā plāna (neattiecas uz inženierbūves nojaukšanu).
7. Ražotāja izstrādāta tehniskā dokumentācija (attiecībā uz gatavas inženierbūves novietošanu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS