Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas un II grupas ēkas (ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti) nojaukšanai (I daļa). Ieceres dokumentācija
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Paskaidrojuma raksts nepieciešams, ja paredzēta I vai II grupas ēkas nojaukšana, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienas no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvniecības iecerei nepieciešamos dokumentus izstrādā un, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), elektroniski iesniedz aizpildītu veidlapu „Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai. I daļa” ar nepieciešamajiem pielikumiem:
- īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus;
- būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
- situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;
- attiecīgā inženiertīkla īpašnieka atzinumu, ka otrās grupas būve ir atslēgta no ārējiem inženiertīkliem;
- fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem;
- atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

Lai realizētu ēkas nojaukšanas ieceri, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi. Būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu un tam pievienotos dokumentus izskata 14 dienu laikā pēc tā reģistrācijas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un izdara paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS