Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu un  Rīgas domes 2021.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” (turpmāk – SN Nr.109) tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu - zemi un ēkām. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem.
Būvdarbiem jābūt veiktiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigtiem pēc 31.12.2013. (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu).
Diennakts tumšajā laikā jānodrošina izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.
Atvieglojumus piešķir 5 gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (juridiskas un fiziskas personas), kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sniedz savu atzinumu par nodokļu atvieglojumu piemērošanu vai nepiemērošanu.
Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieņem Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai vai nekustamā īpašuma pārvaldniekam līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim elektroniski jāiesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā noteiktas formas pieteikums ēkas izvērtēšanai.
1) Ja ēka ir atzīta par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte un tā tiek saglabāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai, tad nepieciešams iesniegt pieteikumu (veidlapa Nr.DA_123_v1). Pieteikumam pievienojama aktuāla ēkas fasādes fotogrāfija.
2) Ja ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai apbūves aizsardzības teritorijā, kas noteiktas Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 391. un 395. punktos, kā arī, ja ēka ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām un ēkai veikta fasāžu pilna atjaunošana vai koka ēkas pilna atjaunošana vai pārbūve, ja tiek saglabāta koka fasāde pret publisko ārtelpu, ja ēkai veikta pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve, veikta koka ēkas pilna restaurācija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums, tad nepieciešams iesniegt pieteikumu (veidlapa Nr.DA_124_v1).
3) Ja daudzdzīvokļu mājai veikta visu fasāžu siltināšana, būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā, vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu, tad nepieciešams iesniegt pieteikumu (veidlapa Nr.DA_125_v1). Pielikumā pieteikumam pievieno aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karti un pilnvaru.
Izņēmums: ja ēkai ir veikta visu fasāžu siltināšana pirms 01.01.2014., tad, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, priekšnoteikums ir derīgs ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kurā ēkai noteiktā energoefektivitātes klase nav zemāka par C klasi.  Nepieciešams iesniegt pieteikumu (veidlapa Nr.DA_125_v1). Pielikumā pieteikumam pievieno aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karti un pilnvaru.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta e-adrese
E-pasts pad@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ar elektronisko parakstu un drošu laika zīmogu tiek nosūtīta informatīva atbildes
vēstule iesniedzējam uz iesniegumā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus