Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei izsniedz Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai (zemes vienību robežu pārkārtošanai, sadalīšanai, konsolidācijai u.c.) tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, e-pastā vai pa pastu.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
Aizpildīts "Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi (nekustamā īpašuma veidošana)" (veidlapa Nr.BV_119_v1)  vai "Iesniegums blakus esošu zemes vienību apvienošanai, neizstrādājot zemes ierīcības projektu" (veidlapa Nr.BV_137_v1) ar pievienotiem dokumentiem:  
- Īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija (oriģināls jāuzrāda Klientu apkalpošanas centra darbiniekam);  
- Administratīvā procesa likuma 38.pantā noteiktajā kārtībā izdota pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona);  
- Zemes gabala robežu plāna (-u) kopija (-as) ar norādītām robežpunktu koordinātēm un iezīmētām sarkanajām līnijām;  
- Projekta priekšlikums;
- Maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā (izņemot blakus zemes vienību apvienošanu bez projekta izstrādes).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
1.Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšana" maksas pakalpojums.
2.Pieprasot Būvvaldes oficiālo izstrādāto dokumentu "Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana", iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā:  - par  vienu lēmumu zemes gabalam ar kopējo platību līdz 1200 kv.m. - EUR 34,15,  
- par vienu lēmumu zemes gabalam ar kopējo platību no 1201 kv.m. - EUR 65,45.
3. Bez maksas ir blakus zemes vienību apvienošana bez projekta izstrādes.
Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai (zemes vienību robežu pārkārtošanai, sadalīšanai, konsolidācijai u.c.) izsniedz klātienē, pa e-pastu vai pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki