Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 25. pantu jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma izsniedz izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) iesniegšanai Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā vai citās valsts vai pašvaldības iestādēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pakalpojuma saņemšanas laiks - viens mēnesis, bet, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, iespējamais pakalpojuma saņemšanas laiks var tikt saīsināts līdz 10 darba dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem.
Būvniecības lietām, kas uzsāktas pēc 31.12.2019. pakalpojumu var pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- “Iesniegums izziņas sagatavošanai par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)” veidlapa Nr.DA_132_v2;
- inventarizācijas lieta;
- ģeodēziskais uzmērījums par ēkas novietnes pārbaudi;
- zemes piederības (īpašuma) dokumenti;
- maksājuma dokuments, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu par izziņas sagatavošanu par jaunbūvi pilnā apmērā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" par vienu izziņu: viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas vai garāžas individuālai lietošanai: fiziskām personām EUR 32,73; juridiskām personām EUR 46,95 un pārējie būvobjekti EUR 46,95.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) iespējams saņemt elektroniski uz būvniecības ierosinātāja iesniegumā norādīto e-pastu (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi) vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Elektroniski parakstītas izziņas apstiprinātu kopiju iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru).
Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst.13.00
līdz 17.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki