Izmaiņu veikšana būvprojektā (ēkām)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvprojekta izstrādes gaitā izmaiņas būvprojektā saskaņojamas ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu Būvniecības likuma 16. pantā noteiktajos gadījumos.
Izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā un fasādes risinājumā pieļaujamas pēc to saskaņošanas ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu. Ar izmaiņām var paredzēt arī būvprojektā neparedzētus pirmās vai otrās grupas inženierbūvju, pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas būvdarbus.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments var atteikt izmaiņu saskaņošanu vai būvatļaujas nosacījumu grozīšanu, ja paredzētās izmaiņas būtiski skar būves arhitektonisko veidolu vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, ciktāl šo prasību kontrole ir departamenta kompetencē.
Ja paredzētas izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments saskaņā ar Būvniecības  likuma 14. panta piekto daļu var lemt par izmaiņu publiskas apspriešanas nepieciešamību.
Izmaiņas būvdarbos ir pieļaujamas, ievērojot Būvniecības likuma 16. pantā noteikto kārtību.
Izmainītās būvprojekta daļas un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību, iesniedz saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, kas lēmumu pieņem 14 dienu laikā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī. Dokumentu iesniegšana klātienē tiek nodrošināta
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās. Pirmdienās dokumentus var iesniegt tikai elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Būvniecības lietām, kas uzsāktas pēc 31.12.2019. pakalpojumu var pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
aizpildīts „Iesniegums (brīvā formā)” (veidlapa Nr. DA_159_v1) ar nepieciešamajiem pielikumiem atkarībā no veicamajām izmaiņām/papildinājumiem.
Ja būvniecības administratīvais process turpināts BIS, tad dokumentus papīra formātā vairs iesniegt nevarēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā
140, Rīgā vai tas tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz būvniecības ierosinātāja norādīto adresi, vai elektroniski uz e-pastu vai Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 17.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki