Inženierkomunikāciju trašu ierāde un reklāmas objektu novietnes piesaiste būvprojekta izstrādei
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Projektējot inženierbūves būvniecību (piem., inženierkomunikāciju tīkls, reklāmas objekts, iela, tilts, žogs), trases ierāde jāsaņem pirms būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes.
Projektējot ēkas būvniecību, trases ierāde jāsaņem pēc nepieciešamības saskaņā ar būvatļaujā izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem.
Būvniecības darbu veikšanai nepieciešama visu esošo un perspektīvo inženiertīklu plānveidīga izvietošana ielu sarkanajās līnijās, ievērojot Latvijas normatīvajos aktos izvirzītās prasības.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Dokumentu izskatīšana 1 mēneša laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt izmantojot Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāla www.eriga.lv sadaļā “Ģeotelpiskā informācija” izvēloties iesnieguma veidu “Inženierkomunikāciju trašu ierāde” un iesniedzot aizpildītu iesnieguma veidlapu, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Pēc inženierkomunikāciju trašu ierādes vai reklāmas objektu novietnes piesaistes saņemšanas attiecīgā jomā sertificēts projektētājs izstrādā konkrēto inženierrisinājumu daļu.
Saņemto trases ierādi:
1) projektējot inženierbūves būvniecību pievieno izstrādātajam būvprojektam minimālā sastāvā un iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai;
2) projektējot ēkas būvniecību pievieno izstrādātajam būvprojektam un iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" maksas pakalpojums.
- Pieprasot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā izsniegt inženierkomunikāciju trašu piesaisti, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā:
- inženierkomunikāciju ierāde trasei līdz 100m - 65.45 EUR, katri nākamie 100m - papildus 19.92 EUR.
-  Pieprasot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā izsniegt reklāmas objektu novietnes piesaisti, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā - vienam objektam - 31.30 EUR.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV44RIKO0020100000007
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Elektroniski parakstīts lēmums par inženierkomunikāciju trašu ierādi un/vai reklāmas objektu novietnes piesaisti būvprojekta izstrādei pieejams un lejupielādējāms portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv