Ielu tirdzniecības projekta saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pilsētas būvvaldē jāveic ielu tirdzniecības projekta (t.sk. vietas/iekārtas vizuālais risinājums, aizņemamās teritorijas platība un izmērs) saskaņošana.
Ja ielu tirdzniecības vietā paredzēts veidot slēgtus, telpiskus risinājumus, izvietot būves (kioskus, paviljonus, terases ar pamatiem vai tamlīdzīgus objektus), to novietošana vai jauna būvniecība ir jāsaskaņo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. “Iesniegums ielu tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma saskaņošanai” (Nr.BV_160_v1);
2. pastāvīgās tirdzniecības vietas projekts:
2.1. vietas krāsaina fotofiksācija;
2.2. objekta (kopējās aizņemamās teritorijas) izvietojums inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā M 1:250 vai 1:500 ar izmēriem un piesaistēm;
2.3. tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojums plānā M1:100;
2.4. detalizēts dizaina risinājums, izņemot gadījumus, kad tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;
2.5. objekta vizualizācija vides kontekstā;
2.6. ja tirdzniecība tiek veikta tikai no mehāniskā transportlīdzekļa bez papildu tirdzniecības vietas iekārtojuma ārpus transportlīdzekļa vai tirdzniecības vieta netiek speciāli iekārtota, transportlīdzekļa izvietojumu plānā M 1:100 vai M 1:250 ar izmēriem un piesaistēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saskaņots ielu tirdzniecības projekts (t.sk. vietas/iekārtas vizuālais risinājums, aizņemamās teritorijas platība un izmērs) tiek izsniegts Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Daugavpils ielā 31, Rīgā vai elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs