Ēkas fasādes apliecinājuma karte (II daļa). Būvdarbu pabeigšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc būvdarbu (mājas siltināšanas darbu, jumta labošanas, logu nomaiņas, fasādes remonta u.c. darbu) pabeigšanas (būvdarbu realizācija atbilstoši ieceres dokumentācijai" Ēkas fasādes apliecinājuma karte (I. daļa) - Ieceres dokumentācija" norādītajā apjomā) vienkāršotas atjaunošanas ierosinātājam Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz nepieciešamie dokumenti- Ēkas fasādes apliecinājuma kartes II. daļa.  Rīgas pilsētas būvvalde pēc objekta apsekošanas, ja darbi veikti atbilstoši būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošiem aktiem, izdara atzīmi par būvdarbu pabeigšanu Ēkas fasādes apliecinājuma kartes II. daļā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks - 14  dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums “Ēkas fasādes apliecinājuma kartes II. daļa - Būvdarbu pabeigšana” divos eksemplāros (veidlapa Nr.BV_196_v1); būvdarbu žurnāls; nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti; iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentācija; darbu izpildes aktu kopijas; ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā; parakstīta darbu izpildes akta kopija; u.c. dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” u.c. būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ēkas fasādes apliecinājuma kartes II daļu, kurā veikta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Atteikuma gadījumā lēmums par atteikumu akceptēt ēkas fasādes apliecinājuma karti tiek nosūtīts uz būvniecības ierosinātāja elektronisko pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki