Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz dokumentus būves, ēkas vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā.
Pēc dokumentu saņemšanas Rīgas pilsētas būvvalde veic objekta apsekošanu, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Rīgas pilsētas būvvalde sagatavo aktu par ēkas vai tās daļas vai inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Maksimālo termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem sakarā ar Administratīvā procesa likumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Būvniecības lietām, kas uzsāktas pēc 31.12.2019. pakalpojumu var pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- attiecīgi aizpildīts iesniegums (Apliecinājums par būves, ēkas vai inženierbūves gatavību ekspluatācijai);
- izpildmērījuma plāns (ar būves novietni, tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm);
- būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
- atzinums par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai;
- būvdarbu žurnāls;
- nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti;
- būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi;
- energoefektivitātes pagaidu sertifikāts;
- autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;
- citi dokumenti atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Iesniedzams dokuments Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu
Iesniedzams dokuments Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
Iesniedzams dokuments Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
Iesniedzams dokuments Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Iesniedzams dokuments Apliecinājums par ielas/ceļa vai to daļas gatavību ekspluatācijai
Iesniedzams dokuments Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Iesniedzams dokuments Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Aktu par ēkas vai tās daļas vai inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Atteikuma gadījumā: lēmums par atteikumu pieņemt ekspluatācijā tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki