Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniedz dokumentus būves, ēkas vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā.
Pēc dokumentu saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic objekta apsekošanu, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sagatavo aktu par ēkas vai tās daļas vai inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Maksimālo termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem sakarā ar Administratīvā procesa likumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Būvniecības lietām, kas uzsāktas pēc 31.12.2019. pakalpojumu var pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- attiecīgi aizpildīts iesniegums (Apliecinājums par būves, ēkas vai inženierbūves gatavību ekspluatācijai);
- izpildmērījuma plāns (ar būves novietni, tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm);
- būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
- atzinums par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai;
- būvdarbu žurnāls;
- nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti;
- būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi;
- energoefektivitātes pagaidu sertifikāts;
- autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;
- citi dokumenti atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Aktu par ēkas vai tās daļas vai inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Atteikuma gadījumā: lēmums par atteikumu pieņemt ekspluatācijā tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki