Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniedz dokumentus būves, ēkas vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā.
Pēc dokumentu saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic objekta apsekošanu, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sagatavo aktu par ēkas vai tās daļas vai inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Maksimālo termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem sakarā ar Administratīvā procesa likumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu, 79. panta pirmo daļu un Rīgas domes 07.07.2021. nolikuma Nr. 86 “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 20. punktu administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 01.10.2014)
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 550; 01.10.2014)
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 633; 25.10.2014)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 253; 06.06.2017)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 558; 07.09.2018)
Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21
(Ministru kabinets; noteikumi; 693; 01.11.2021)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 34; 04.01.2006)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 11.04.2022