Būves nojaukšanas darbu pieņemšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pirmās grupas būves un otrās grupas būves, un ēkas, kas nav pieslēgtas inženiertīkliem, nojaukšanas darbu pieņemšanai pasūtītājs Rīga pilsētas būvvaldē par būvdarbu pabeigšanu iesniedz Paskaidrojuma rakstu ēkas/būves nojaukšanai II daļu - Būvdarbu pabeigšana.  Pēc objekta apsekošanas, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un teritorija ir sakārtota, Rīgas pilsētas būvvalde elektroniski sagatavo izziņu par ēkas/būves neesību dabā un veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā.
Otrās un trešās grupas ēkas nojaukšanas darbu pieņemšanai pasūtītājs Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz Apliecinājumu par ēkas/būves nojaukšanu un citus nepieciešamos dokumentus. Pēc objekta apsekošanas, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, vai teritorija ir sakārtota, Rīgas pilsētas būvvalde elektroniski sagatavo izziņu par ēkas/būves neesību dabā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē vai elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Būvniecības lietām, kas uzsāktas pēc 31.12.2019. pakalpojumu var pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).  
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
“Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu (veidlapa Nr.BV_170)”; “Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (veidlapa Nr.BV_171)”;
“Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšana) (veidlapa Nr.BV_179)”;
“Paskaidrojuma raksts (būvniecībai/nojaukšanai) (veidlapa Nr.BV_183)” tai skaitā pievienojot dokumentus atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un maksājuma dokumentu, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu par izziņas par būves/ēkas neesību dabā pilnā apmērā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" ir jāveic apmaksa par izziņas par ēkas/būves neesību dabā saņemšanu: privātpersonām EUR 32,73, juridiskām personām EUR 46,95.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Paskaidrojuma raksta II daļu, kurā veikta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Elektroniski parakstīta izziņa par ēkas/būves neesību dabā tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pastu vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki