Būves konservācijas darbu pieņemšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būves konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas rezultātā var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās.
Pēc konservācijas darbu pabeigšanas, pasūtītājs informē Rīgas pilsētas būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu Paskaidrojuma raksta būves/ēkas/inženierbūves konservācijai II. daļu - Būvdarbu pabeigšana.
Trešās grupas būves konservācijas gadījumā papildus Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu.
Pēc apsekošanas Rīgas pilsētas būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā par konservācijas darbu pabeigšanu, ja būvdarbi veikti atbilstoši konservācijas darbu veikšanas projektam un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot iesniegumu uz e-pastu buvvalde@riga.lv, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu vai iesūtot elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu attiecīgo iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus.

Būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz attiecīgi aizpildītu iesniegumu:
Paskaidrojuma raksts (būves konservācija) II daļa-Būvdarbu pabeigšana (veidlapa Nr.BV_177_v1);  Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācija) II daļa-Būvdarbu pabeigšana (veidlapa Nr.BV_178_v1);
Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācija) II daļa-Būvdarbu pabeigšana (veidlapa Nr.BV_180_v1),  kā arī pievienojot klāt citus dokumentus atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda dokumentu oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558. “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atzīmes veikšanu paskaidrojuma rakstā par konservācijas darbu pabeigšanu, ja būvdarbi veikti atbilstoši konservācijas darbu veikšanas projektam un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem iespējams saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai - pilnvaru) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Atteikuma gadījumā lēmums tiks nosūtīts elektroniski vai pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki