Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 80.punktam maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā: būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums - pieci gadi; pārējām būvēm - astoņi gadi.
Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks - 14 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, pa pastu, iesūtot aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem, vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1. Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu (veidlapa Nr. BV_113);
2. Būvatļauja (oriģināls);
3.Lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
4. Apdrošinātāja izsniegta būvētāja vai būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija;
5.Aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
6. Ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpilduzmērījuma plāns.

Pārējo būvatļaujas saņemšanas veidlapā minēto dokumentu nepieciešamību, ievērojot konkrētā būvprojekta īpatnības, iesaka Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centra vai Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Tiesiskā atbalsta nodaļas atbildīgie darbinieki.

Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda dokumentu oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558. "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvatļauja ar pielikumu, kurā veikta būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana, tiek izsniegta klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai tā tiek nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi, vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki