Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 80.punktam maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā: būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums - pieci gadi; pārējām būvēm - astoņi gadi.
Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks - 14 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, pa pastu, iesūtot aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem, vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1. Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu (veidlapa Nr. DA_130_v1);
2. Būvatļauja (oriģināls);
3.Lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
4. Apdrošinātāja izsniegta būvētāja vai būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija;
5.Aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (ja iesniegumā lūgts pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu);
6. Ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpilduzmērījuma plāns (ja iesniegumā lūgts pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu).

Pārējo būvatļaujas saņemšanas veidlapā minēto dokumentu nepieciešamību, ievērojot konkrētā būvprojekta īpatnības, iesaka Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Būvprojektu tiesiskuma izvērtēšanas nodaļas darbinieki.

Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, jāuzrāda dokumentu oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558. "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvatļauja ar pielikumu, kurā veikta būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana, tiek izsniegta klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, Rīgā vai tā tiek nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi, vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki