Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citām, atsevišķi neklasificētām, inženierbūvēm
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai izbūvētu, ierīkotu, novietotu jaunu vai pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, nojauktu esošu 2. un 3.grupas inženierbūvi.
Lai saņemtu būvatļauju, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam portālā - www.bis.gov.lv/bis jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumos Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums saņemams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1. Aizpildīts "Būvniecības iesniegums inženierbūvei" ar nepieciešamajiem pielikumiem:
1.1. būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
1.2. būvprojekts minimālā sastāvā.

Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi. Iesniegtos dokumentus Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvērtē un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 15.punktu un Rīgas domes 12.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.147 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā", kas uzliek pienākumu maksāt pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu, nodevas pirmo daļu 50 % apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas paziņojumā par nodevu noteiktajā termiņā. Nodevas otru daļu 50 % apmērā maksā pirms dokumentu iesniegšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV55RIKO0020100000003
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS