Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana hidrotehniskām un meliorācijas būvēm
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai izbūvētu, novietotu jaunu vai pārbūvētu, atjaunotu, nojauktu esošu 2. un 3.grupas hidrotehnisko un meliorācijas būvi.
Lai saņemtu būvatļauju, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam portālā www.bis.gov.lv/bis jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums saņemams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1. aizpildīts "Būvniecības iesniegums hidrotehniskai un meliorācijas būvei";
2. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti;
3. būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
4. saskaņojumi atkarībā no būvniecības ieceres;
5. būvprojekts minimālā sastāvā.

Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi. Iesniegtos dokumentus Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvērtē un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 15.punktu un Rīgas domes 01.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-164-sn "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā", kas uzliek pienākumu maksāt pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu, nodevas pirmo daļu 50 % apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas paziņojumā par nodevu noteiktajā termiņā. Nodevas otru daļu 50 % apmērā
maksā pirms dokumentu iesniegšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV55RIKO0020100000003

No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
1) personas ar I un II grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai);
2) būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība finansēta pilnā apjomā par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu tiek veikta sociālās dzīvojamās mājas būvniecība;
3) elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei;
4) valsts pārvaldes institūcijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē e-pakalpojums BIS