Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana energoapgādes būvēm
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai izbūvētu, novietotu jaunu vai pārbūvētu, atjaunotu, nojauktu esošu 2. un 3.grupas energobūvi (atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 'Vispārīgie būvnoteikumi').
Lai saņemtu būvatļauju, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr. 573 'Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi' ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums saņemams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
Aizpildīts "Būvniecības iesniegums energoapgādes objektam" ar nepieciešamajiem pielikumiem:
- būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
- būvprojekts minimālā sastāvā.
Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.
Iesniegtos dokumentus Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvērtē viena mēneša laikā un pieņem lēmumu par būvatļaujas ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pamatojoties uz likuma 'Par nodokļiem un nodevām' 12.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 'Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas' 15.punktu un Rīgas domes 12.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.147 'Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā', kas uzliek pienākumu maksāt pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu, nodevas pirmo daļu 50 % apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas paziņojumā par nodevu noteiktajā termiņā. Nodevas otru daļu 50 % apmērā maksā pirms dokumentu iesniegšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV55RIKO0020100000003
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS