Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana elektronisko sakaru tīklu būvniecībai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvatļauja nepieciešama, lai izbūvētu jaunu vai pārbūvētu, nojauktu esošu kabeļu kanalizāciju vai elektronisko sakaru tīklu.
Lai saņemtu būvatļauju, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” ir noteikts būvprojekta minimālais sastāvs katram būvniecības veidam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums saņemams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
aizpildīts "Būvniecības iesniegums elektronisko sakaru tīklam" ar nepieciešamajiem pielikumiem:
- būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
- būvprojekts minimālā sastāvā.

Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.
Iesniegtos dokumentus Būvvalde izvērtē un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pamatojoties uz likuma 'Par nodokļiem un nodevām' 12.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 'Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas' 15.punktu un Rīgas domes 12.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.147 'Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā”, kas uzliek pienākumu maksāt pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu, nodevas pirmo daļu 50 % apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas paziņojumā par nodevu noteiktajā termiņā. Nodevas otru daļu 50 % apmērā maksā pirms dokumentu iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV55RIKO0020100000003
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS