Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību, nepieciešamības gadījumā saņemot vajadzīgo dokumentāciju no Dabas aizsardzības pārvaldes vai Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes.
Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama.
Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmums un/vai Rīgas pilsētas būvvaldes Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja (turpmāk - Atļauja).
Atļauja ir derīga 2 (divus) gadus no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.
Ja Atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, tad, pamatojoties uz jaunu iesniegumu, Rīgas pilsētas būvvaldes apseko apstādījumus un Komisija atkārtoti izskata jautājumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja apsekojot kokus Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas galvenais apstādījumu inspektors konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.11. punktā norādītajam 1. pielikumā esošo koku apkārtmēram, tad pirms jautājuma izskatīšanas Komisijā, saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcija sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas aizsardzības pārvaldes un/vai, ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18. punktu, sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes. Šajos gadījumos Komisija pieņem lēmumu 20 darbdienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta aizpildītu iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un nepieciešamos dokumentus. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. “Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us” (veidlapa Nr. BV_129_v1);
2. Nomas līguma kopija, kura sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558 'Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība' ;
3. Grafiskais materiāls ar atzīmētām cērtamo koku atrašanās vietām;
4. Zemesgabala īpašnieka saskaņojums koku ciršanai (ja iesniedzējs nav zemesgabala īpašnieks);
5. Ģenerālplāns, attīstības priekšlikums (M 1:500);
6. Notariāli apliecināta pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona)*

* Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā iespējams bez maksas noformēt fiziskas personas pilnvarojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Komisijas lēmumu, (EUR bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3. pielikumā “Koeficienti zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā” minētos koeficientus (koka diametra koeficients, koka sugas koeficients, koka nociršanas iemesla koeficients, apdzīvotas vietas koeficients, koka atrašanās vietas koeficients).

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
NM reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV87RIKO0023300005080
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja ir saņemama klātienē, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot maksājuma par zaudējuma atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu apliecinošu dokumentu un personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki