Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības veikt būvdarbus, jāizpilda būvatļaujā iekļauti nosacījumi.
Savukārt, ja aizpildot paskaidrojuma rakstu, būvniecības ierosinātājs nav norādījis informāciju par būvdarbu veicēju, tad šāda informācija ir jāiesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā būvniecības realizācijas termiņa laikā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
15 darba dienu laikā – atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
5 darba dienu laikā – atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot
dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī. Dokumentu iesniegšana klātienē tiek nodrošināta
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās. Pirmdienās dokumentus var iesniegt tikai elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Būvniecības lietām, kas uzsāktas pēc 31.12.2019. pakalpojumu var pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā jāiesniedz iesniegums, būvatļauja un būvprojekts, ko Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments izvērtē atbilstoši norādītajiem nosacījumiem un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām
15 darba dienu laikā veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Pēc atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, būvniecības ierosinātājs izpilda būvatļaujā iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus un iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 5 darba dienu laikā izvērtē iesniegtos materiālus un veic atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, norādot būvatļaujā būvdarbu veikšanas ilgumu. Savukārt, paskaidrojuma rakstā pēc būvniecības ierosinātāja iesniegtās informācijas par būvdarbu veicēju, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvērtē iesniegto informāciju un 5 darba dienu laikā veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Personai jāiesniedz aizpildīta veidlapa “Iesniegums par atzīmes veikšanu” (Nr.DA_126_v2) ar attiecīgo ieceres dokumentāciju, kurā nepieciešams veikt atzīmi:
- būvatļaujā;
- paskaidrojuma rakstā .
Ja būvniecības administratīvais process turpināts BIS, tad dokumentus papīra formātā vairs iesniegt nevarēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atzīmes veikšanu par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā vai tas tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz būvniecības ierosinātāja norādīto adresi, vai elektroniski uz e-pastu vai Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 17.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki