Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības veikt būvdarbus, jāizpilda būvatļaujā iekļauti nosacījumi.
Savukārt, ja aizpildot paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, būvniecības ierosinātājs nav norādījis informāciju par būvdarbu veicēju, tad šāda informācija ir jāiesniedz Būvvaldē būvniecības realizācijas termiņa laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
15 darba dienu laikā – atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
5 darba dienu laikā – atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Būvniecības lietām, kas uzsāktas pēc 31.12.2019. pakalpojumu var pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas, Būvvaldē jāiesniedz iesniegums, būvatļauja un būvprojekts, ko Būvvalde izvērtē atbilstoši norādītajiem nosacījumiem un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām 15 darba dienu laikā veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Pēc atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, būvniecības ierosinātājs izpilda būvatļaujā iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus un iesniedz Būvvaldē būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Būvvalde 5 darba dienu laikā izvērtē iesniegtos materiālus un veic atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, norādot būvatļaujā būvdarbu veikšanas ilgumu.

Savukārt, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē pēc būvniecības ierosinātāja iesniegtās informācijas par būvdarbu veicēju, Būvvalde izvērtē iesniegto informāciju un 5 darba dienu laikā veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Personai jāiesniedz aizpildīta veidlapa “Iesniegums par atzīmes veikšanu” (Nr.BV_164) ar attiecīgo ieceres dokumentāciju, kurā nepieciešams veikt atzīmi:
- būvatļaujā;
- paskaidrojuma rakstā;
- apliecinājuma kartē.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atzīmes veikšanu par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai tas tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz būvniecības ierosinātāja norādīto adresi, vai elektroniski uz e-pastu vai Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki