Apliecinājuma karte ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai (I daļa, ieceres dokumentācija)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Apliecinājuma karti ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai I daļu (ieceres dokumentācija) iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē, ierosinot:
1) inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru tīklu) pievada jaunu būvniecību, atjaunošanu, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi esošai ēkai;
2) ēkas iekšējā inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru tīklu) atjaunošanu, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi, ja iekšējā inženiertīkla atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei ir paredzēts Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldības līdzfinansējums;
3) jauna iekšējā inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru tīklu) ierīkošanu vai esošā nojaukšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1. Aizpildīts iesniegums "Apliecinājuma karte inženierbūvei";
2. Īpašuma, lietošanas vai valdīšanas tiesību apliecinoši dokumenti;
3. Zemes gabala derīgs topogrāfiskais plāns, ja inženierbūve tiek ierīkota zemes gabalā vai ēkas stāva vai telpu grupas plāns gadījumā, ja inženiertīkls tiek ierīkots ēkā;
4. Tehniskie vai īpašie noteikumi un dokumenti saskaņā ar tiem;
5. Skaidrojošs apraksts;
6. Būvprojekta izstrādātāja parakstīts inženiertīkla pievada novietojuma plāns uz derīga topogrāfiskā plāna vai gadījumā, ja inženiertīkli tiek ierīkoti ēkā, tad būvprojekta izstrādātāja parakstīts iekšējo inženiertīklu novietojuma plāns uz ēkas inventarizācijas plāna.
Saņemot Apliecinājuma karti ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai I daļu (ieceres dokumentācija), kurā veikta atzīme par būvniecības ieceres akceptu, Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz informācija par būvdarbu veicēju un tad uzsākama būvdarbu realizācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" par lēmumu akceptēt apliecinājuma karti maksājama nodeva:
1) fiziskām personām to īpašumā esošajos dzīvokļos vai savrupmājās 1 lēmums - 35,57 EUR;
2) juridiskām personām 1 lēmums - 44,11 EUR.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Apliecinājuma karti ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai I daļu (ieceres dokumentācija), kurā veikta atzīme par būvniecības ieceres akceptu, iespējams saņemt elektronisko Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS