Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa) - Būvdarbu pabeigšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc ēkas vai telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas pabeigšanas būvniecības ierosinātājs Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz Apliecinājuma kartes II daļu - Būvdarbu pabeigšana vai Paskaidrojuma rakstu II daļu - Būvdarbu pabeigšana.
Rīgas pilsētas būvvalde pēc apsekošanas veic atzīmi Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā, akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Šāda kārtība attiecas uz vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:
5 darba dienas - pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvniecība vai novietošana;
5 darba dienas - pirmās grupas vai sezonas inženierbūves, kā arī iekšējo inženiertīklu vai otrās grupas inženierbūves atjaunošana (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas);
5 darba dienas - pirmās grupas hidrotehniskās un meliorācijas būves jaunas būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve;
5 darba dienas - elektronisko sakaru ierīkošana;
5 darba dienas - māju ceļa būvniecība;
5 darba dienas -  ceļa vai ielas atjaunošana vai nojaukšana;
10 darba dienas - ēkas, tās daļas vai telpu grupas vienkāršotā atjaunošana;
10 darba dienas - pirmās grupas energoapgādes objekts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Būvniecības lietām, kas uzsāktas pēc 31.12.2019. pakalpojumu var pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Būvniecības ierosinātājs Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz attiecīgi aizpildītu “Apliecinājuma kartes II daļu - Būvdarbu pabeigšana” vai “Paskaidrojuma rakstu II daļu - Būvdarbu pabeigšana”.

Iesniedzams dokuments Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu)
Iesniedzams dokuments Apliecinājuma karte ceļiem un ielam. II daļa
Iesniedzams dokuments Apliecinājuma karte energoapgādes objektam. II daļa
Iesniedzams dokuments Apliecinājuma karte inženierbūvēm
Iesniedzams dokuments Paskaidrojuma raksts (1. grupas būvēm)
Iesniedzams dokuments Paskaidrojuma raksts (būvniecībai) II daļa
Iesniedzams dokuments Paskaidrojuma raksts būvniecībai/nojaukšanai
Iesniedzams dokuments Paskaidrojuma raksts ceļiem un ielām
Iesniedzams dokuments Paskaidrojuma raksts energo apgādes objektam. II daļa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Apliecinājuma karti vai Paskaidrojuma rakstu, kurā Rīgas pilsētas būvvalde ir veikusi atzīmi par to, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai, iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai -  pilnvaru) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Ja tiek pieņemts lēmums neveikt atzīmi Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā, atteikums tiek nosūtīts elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki