Apliecinājuma karte energoapgādes būvju atjaunošanai, pārbūvei. I daļa (ieceres dokumentācija)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Apliecinājuma karti energoapgādes būvju atjaunošanai, pārbūvei I daļu (ieceres dokumentācija) iesniedz portālā - www.bis.gov.lv/bis, ierosinot:
1) pārbūvēt vai atjaunot esošu energoapgādes objektu, kas atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" klasificējams kā otrās un trešās grupas būve;
2) pārbūvēt vai atjaunot energoapgādes objektu ārpus energoapgādes komersanta norobežotām teritorijām;
3) atjaunot A klases hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvi.
Apliecinājuma karte būvvaldē iesniedzama, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus.
Saņemot apliecinājuma karti ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, būvvaldē jāiesniedz informācija par būvdarbu veicēju un tad uzsākama būvdarbu realizācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas laiks - 14 dienas.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1. aizpildīts iesniegums "Apliecinājuma karte energoapgādes objektam";
2. vienkāršots tehniskais projekts (projekta sastāvu skatīt Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" par lēmumu akceptēt apliecinājuma karti maksājama nodeva:
1) fiziskām personām to īpašumā esošajos dzīvokļos vai savrupmājās 1 lēmums - 35,57 EUR;
2) juridiskām personām 1 lēmums - 44,11 EUR.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības ieceres dokumentāciju iespējams saņemt elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS