Vides objektu, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana publiska pasākuma norises vietā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu projekta saskaņošana un reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošana, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšana (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus.                                                                                                                                            
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. "Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu" (veidlapa Nr. BV_154_v1 ).
2. Pasākuma norises apraksts.
3. Pasākuma norises vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija.
4. Izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu un reklāmas objektu uzstādīšanas vietu attēlojums uz plāna.
5. Plānoto tirdzniecības objektu, vides objektu projekts (skices). Ja uz pasākuma norises laiku tiek izvietoti tirdzniecības objekti, vides objekti, kuri var apdraudēt cilvēku drošību, tad jāpievieno to konstruktīvais risinājums, stiprināšanas veids un sertificēta būvinženiera apliecinājums par šo konstrukciju drošību.
6. Ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu, tad papildus jāiesniedz:
   6.1. krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta skices vai fotomontāžas projekts, norādot izmērus un mērogu;
   6.2. papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti) ja tādi plānoti;
   6.3. reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana reklāmas izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (tikai reklāmas objektiem bez piesaistes zemei);
   6.4. zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
   6.5. noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
   6.6. saskaņojums ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei, ja tie izvietoti gar ceļu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Ja publiskā pasākuma norises vietā izvieto reklāmu, tad pirms reklāmas/reklāmas objekta projekta iesniegšanas un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas sagatavošanas jāveic obligāts maksājums - 22,77 EUR pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" pielikumu.
Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

Pēc reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājumi atbilstoši Rīgas domes 01.08.2006. saistošajos noteikumos Nr. 51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" noteiktajai kārtībai (izņemot izkārtnes).
Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV55RIKO0020100000003
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saskaņotu publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo vides objektu, vizuālo materiālu projektu un saskaņotu reklāmas/reklāmas objekta projektu, izvietošanas atļauju (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu ) un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (gadījumos, kad minētā nodeva jāmaksā)
iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Daugavpils ielā 31, Rīgā.

Saskaņotu reklāmas/reklāmas objekta projektu un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, izsūta uz klienta norādīto e-pastu (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs