Reklāmas/reklāmas objekta bez piesaistes zemei, projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Personai, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu bez piesaistes zemei Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams saņemt atļauju, vēršoties Rīgas pilsētas būvvaldē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Gadījumos, kad nepieciešams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums, pakalpojuma saņemšanas termiņš ir 10 darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski un pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (veidlapa Nr.BV _154_v1).
2. Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas.
3. Papildu efektu raksturojums (piemēram: apgaismojums, skaņu efekti, ja tādi plānoti).
4. Reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma.
5. Persona, kura vēlas izvietot mobilo reklāmu uz transportlīdzekļa, transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes), norāda tās valsts reģistrācijas numuru vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktu specifisku identifikācijas numuru elektrotransportam, ja reklāmu plānots izvietot uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa.  

Rīgas pilsētas būvvalde izskata reklāmas/reklāmas objekta bez piesaistes zemei projektu un pieņem lēmumu par reklāmas/ reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju.

Vienlaicīgi ar reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju Rīgas pilsētas būvvalde izsniedz paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (izņemot izkārtnes).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pirms reklāmas/reklāmas objekta projekta iesniegšanas un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas sagatavošanas jāveic obligāts maksājums - 22,77 EUR pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" pielikumu.
Maksājuma rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju iespējams saņemt elektroniski uz klienta norādīto e-pasta adresi.
Ja reklāma ir pašvaldības nodevas objekts, maksāšanas paziņojums par pašvaldības nodevu tiek sagatavots un izsūtīts ierakstītā pasta sūtījumā 5 darba dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas atļaujas sagatavošanas. Izsūta saskaņoto reklāmas/reklāmas objekta projektu, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (gadījumos, kad minētā nodeva jāmaksā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde